اسپای‌فو برای هوش رقابتی ساخته شده است. قابلیت‌های اصلی آن به شما کمک می‌کند بفهمید چه چیزی باعث عملکرد رقبای شما می‌شود، که مستقیماً به استراتژی شما وارد می‌شود.