تد یک نهاد غیرانتفاعی است که از سال 1984 شروع به کار کرده و هدف آن انتشار ایده ها است. این پلتفرم اینترنتی توانسته با ارائه نکات شنیدنی و درس های زندگی و مهارتی، طرفداران بسیاری در دنیا به خود جلب کرده و هر روز…