شرکت کارگزاری آگاه به عنوان اولین شرکت از گروه های آگاه در سال 1384 شروع به کار کرده و از کارگزاری های شناخته شده و پربازدید ایران است. آگاه یکی از 3 کارگزاری برتر طی سال های اخیر بوده است و هم در حوزه بورس…