مقدمه در روزگار فعلی، افراد بسیاری از سوال های خود را از گوگل می پرسند. به نسبت شیوه سنتی که پرسیدن موضوع از افراد بزرگتر بود، این شیوه عمدتا جواب بهتری دارد و مسئله قضاوت شدن را نیز شامل نمی شود. در چنین فضایی، برندهای…