مقدمه شبکه اینترنت به یکی از مهم ترین راه های برای کاریابی تبدیل شده است. مسئله این است که به این صورت کار سپردن آگاهی و مرور آگهی ها به مراتب ساده تر شده است. دیگر لازم نیست که سراغ فهرست روزنامه برویم و چیزی…