همان طور که در سایت آمده، اِل مَپ (LMAP)، مخفف Learning Map به معنی نقشه یادگیری است. این پلتفرم آموزشی مبتنی بر آموزش آنلاین و تعاملی، آموزش بر مبنای کسب صلاحیت، یادگیری مشارکتی و اجتماعی است. طرح اولیه اِل مَپ در سال 1393 در شرکت…