حمایت مالی یا Donation (دونِیشِن) یکی از روش ها رایج تامین نیاز های مالی برای افراد و یا موسسات مختلف به حساب می رود. این افراد یا موسسات بدون دریافت هیچ هزینه ای خدمات خود را به طور کاملا رایگان به مخاطبان خود ارائه می…